2012 оны 4 сар

Газрын мэргэжлийн байгууллагын эрх:

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Газар зохион байгуулалт

Газрын нөхөн сэргээлт

Газрын кадастр