Туршлага

Нүүр » Туршлага

2010 оноос хойш 90 гаруй төслийн байгаль орчны төлөв байдлын судалгаа, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, экологи-эдийн засгийн хохирол, нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцооны ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.