ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Үйлчилгээ


БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Байгаль орчны чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээг үзүүлнэ.

ГАЗАР

Газрын чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээг үзүүлж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх үйлчилгээг дараах чиглэлүүдээр үзүүлнэ.

Түүх

2009 оны 12 сар
2010 оны 2 сар
2010 оны 4 сар
2012 оны 4 сар
2014 оны 6 сар
2015 оны 1 сар
2015 оны 5 сар
2016 оны 4 сар
2017 оны 5 сар
2017 оны 5 сар
2017 оны 10 сар
2017 оны 10 сар
2018 оны 5 сар
2019 оны 06 сар

“Эхмонголын байгаль” ХХК

Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээний сургалт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх:

Уул уурхай

Дэд бүтэц

Үйлчилгээ

Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл

Газрын мэргэжлийн байгууллагын эрх:

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Газар зохион байгуулалт

Газрын нөхөн сэргээлт

Газрын кадастр

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооны гишүүн

Зайнаас тандан судлал болон газар зүйн мэдээллийн системийн хэрэглээг байгаль орчны салбарт ашиглах сургалт

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний сургалт ба хөгжлийн хөтөлбөр

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо – Шаардлага ба ашиглах заавар ISO 14001:2015 стандартын  танилцуулах сургалт

Дүйцүүлэн хамгааллын тооцооллын програм (MDT) ашиглах сургалт

HEC-RAS (Голын системийн шинжилгээ), HEC-HMS (Гидрологийн загварчлалын систем)-ийн сургалт

Хиймэл дагуулын зураг боловсруулах PIE програмын сургалт

Байгаль орчны хохирол тооцох “Амьдрах орчны үнэлгээний аргачлал”-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт

Эрдэс баялгийн салбар ба олон нийттэй зөвлөлдөх механизм: Канад улсын туршлага сургалт

Монголын газар зохион байгуулагчдын холбооны гишүүн

Мэдээ

Эрүүл мэндээ хамгаалаарай

Сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдол жилээс жилд өсөж, үүнтэй холбоотойгоор хүн амын дунд өвчлөлийн хэмжээ эрс нэмэгдэж, ялангуяа өвлийн улиралд бага насны хүүхдийн өвчлөл сэтгэл түгшээсэн асуудал болж байна. Орчны доройтол, бохирдлыг бууруулахад иргэн бүрийн үүрэг, хариуцлага чухал бөгөөд өөрийн…

Мэргэжлийн холбооны оны шилдэг байгууллага болов

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооноос мэргэжлийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чанартай гүйцэтгэж 2018 онд хамт олноо хошуучлан үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлэн тус холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр манай байгууллагыг 2018…

“Уул уурхай ба байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт семинар

Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Сайдын “Аргачлал батлах тухай” 2014 оны А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалд нөлөөллийн шинжилгээ хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өглөө.

Харилцагчид