ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Үйлчилгээ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Байгаль орчны чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээг үзүүлнэ.

ГАЗАР

Газрын чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээг үзүүлж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх үйлчилгээг дараах чиглэлүүдээр үзүүлнэ.

Түүх

2009 оны 12 сар
2010 оны 2 сар
2010 оны 4 сар
2012 оны 4 сар
2014 оны 6 сар
2015 он 1 сар
2015 оны 5 сар
2016 оны 4 сар
2017 оны 5 сар
2017 он 5 сар
2017 оны 10 сар
2017 оны 10 сар
2018 оны 5 сар

2009 оны 12 сар

“Эхмонголын байгаль” ХХК

2009 оны 12 сар

2010 оны 2 сар

Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээний сургалт

2010 оны 2 сар

2010 оны 4 сар

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх:

  • Уул уурхай
  • Дэд бүтэц
  • Үйлчилгээ
  • Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл

 

2010 оны 4 сар

2012 оны 4 сар

Газрын мэргэжлийн байгууллагын эрх:

  • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа
  • Газар зохион байгуулалт
  • Газрын нөхөн сэргээлт
  • Газрын кадастр
2012 оны 4 сар

2014 оны 6 сар

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооны гишүүн

2014 оны 6 сар

2015 он 1 сар

Зайнаас тандан судлал болон газар зүйн мэдээллийн системийн хэрэглээг байгаль орчны салбарт ашиглах сургалт

 

2015 он 1 сар

2015 оны 5 сар

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний сургалт ба хөгжлийн хөтөлбөр

2015 оны 5 сар

2016 оны 4 сар

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо – Шаардлага ба ашиглах заавар ISO 14001:2015 стандартын танилцуулах сургалт

2016 оны 4 сар

2017 оны 5 сар

Дүйцүүлэн хамгааллын тооцооллын програм (MDT) ашиглах сургалт

2017 оны 5 сар

2017 он 5 сар

HEC-RAS (Голын системийн шинжилгээ), HEC-HMS (Гидрологийн загварчлалын систем)-ийн сургалт

2017 он 5 сар

2017 оны 10 сар

Хиймэл дагуулын зураг боловсруулах PIE програмын сургалт

2017 оны 10 сар

2017 оны 10 сар

Байгаль орчны хохирол тооцох “Амьдрах орчны үнэлгээний аргачлал”-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт

2017 оны 10 сар

2018 оны 5 сар

Эрдэс баялагийн салбар ба олон нийттэй зөвлөлдөх механизм: Канад улсын туршлага сургалт

2018 оны 5 сар

Мэдээ

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОВ

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооноос мэргэжлийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чанартай гүйцэтгэж 2018 онд хамт олноо хошуучлан үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлэн тус холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр манай байгууллагыг 2018…

“УУЛ УУРХАЙ БА БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ СЕМИНАР

Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Сайдын “Аргачлал батлах тухай” 2014 оны А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалд нөлөөллийн шинжилгээ хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өглөө.

БОҮ-ний дэд зөвлөлөөр ажлаа батлуулав

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний дэд зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт “Урчуул отог” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй “Гаалийн хяналтын талбай” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа.

Харилцагчид