Үйлчилгээ

Нүүр » Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Монгол улсын нутаг дээр шинээр байгуулах болон одоо ашиглаж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээний газар, барилга байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, бусад хэлбэрээр байгалийн баялаг  ашиглах төсөлд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг дараах чиглэлүүдэд хийнэ.