Байгаль орчин

Нүүр » Үйлчилгээ » Байгаль орчин

Байгаль орчин


 1. Байгаль орчны суурь судалгаа
 2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
  • Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ
  • Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ
  • Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ
  • Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ
 3. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ /олон улсын аргачлалаар/
 4. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
  • Эрсдлийн менежмент
  • Хог хаягдлын менемжент
  • Байгаль орчны мониторинг
 5. Экологийн судалгаа
 6. Эрсдлийн үнэлгээ
 7. Биологийн төрөл зүйлийн судалгаа
 8. Амьдрах орчны үнэлгээ
 9. Экологи-эдийн засгийн хохирлын үнэлгээ
 10. Нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцоо