Үйлчилгээний салбар

Нүүр » Үйлчилгээ » Үйлчилгээний салбар

Үйлчилгээний салбар

Уул уурхайн төсөл

 • Бүх төрлийн ашигт малтмалын олборлолт

Хүнд үйлдвэрийн төсөл

 • Улсын чанартай томоохон үйлдвэр

Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл

  • 1МВт-аас илүү хүчин чадал бүхий эрчим хүчний станц
  • 35 Квт-аас илүү хүчдэл бүхий цахилгаан дамжуулах шугам
  • Дулааны шугам
  • Усан цахилгаан станц
  • Төмөр зам
  • Нисэх буудал
  • Улс, хот хоорондын зам
 • Улс, хот хоорондын холбоо – нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах

Биологийн төрөл зүйлийн төсөл

 • Улсын чанартай томоохон загасны аж ахуй-ан амьтан, ургамал нутагшуулах, ашиглах болон бусад үйл ажиллагаа

Үйлчилгээний салбарын төсөл

 • 50 ор хоногоос дээш хүчин чадалтай зочид буудал, амралт, сувилал бусад үйлчилгээний газар

Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төсөл

  • Ашигт малтмалыг баяжуулах
  • Боловсруулах
  • Химийн үйлдвэр
  • Кокс-химийн үйлдвэр
 • Бусад бүх төрөл

Хөдөө аж ахуйн төсөл

  • Усан сан
  • Усжуулалтын систем
 • Атар газар эзэмших үйл ажиллагаа

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа

 • Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хилийн цэсэд явуулах үйл ажиллагаа

Бусад төсөл

  • Хот байгуулалт
  • Батлан хамгаалах болон иргэний хамгаалалтын зориулалтаар хэрэгжүүлэх төслийн улсын чанартай барилга байгууламж
 • 10000-аас дээш хүн амтай төв, суурин газрын усан хангамжийн систем, цэвэрлэх байгууламж, хог хаягдлын нэгдсэн цэг

Хувиргасан амьд организмтай холбоотой үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх

Хувиргасан амьд организмыг гарган авах

  • Үйлдвэрлэл эрхлэх
  • Тариалах
 • Импортлох-хил дамжуулан худалдах

Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлын төөл

  • Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлыг боловсруулах, ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаа
 • Химийн бодис импортлох, худалдаалах, ашиглах