Archives

Нүүр » Timeline Slider

2017 оны 10 сар

Байгаль орчны хохирол тооцох “Амьдрах орчны үнэлгээний аргачлал”-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

2016 оны 4 сар

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо – Шаардлага ба ашиглах заавар ISO 14001:2015 стандартын танилцуулах сургалт

Дэлгэрэнгүй

2015 он 1 сар

Зайнаас тандан судлал болон газар зүйн мэдээллийн системийн хэрэглээг байгаль орчны салбарт ашиглах сургалт  

Дэлгэрэнгүй

2012 оны 4 сар

Газрын мэргэжлийн байгууллагын эрх: Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа Газар зохион байгуулалт Газрын нөхөн сэргээлт Газрын кадастр

Дэлгэрэнгүй