БОҮ-ний дэд зөвлөлөөр ажлаа батлуулав

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний дэд зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт “Урчуул отог” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй “Гаалийн хяналтын талбай” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа.