2010 оны 4 сар

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх:

  • Уул уурхай
  • Дэд бүтэц
  • Үйлчилгээ
  • Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл