2012 оны 4 сар

Газрын мэргэжлийн байгууллагын эрх:

  • Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа
  • Газар зохион байгуулалт
  • Газрын нөхөн сэргээлт
  • Газрын кадастр