2017 оны 5 сар

Дүйцүүлэн хамгааллын тооцооллын програм (MDT) ашиглах сургалт