Author: Admin

Нүүр » Articles posted by Admin

Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрч олон жил орхигдсон талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн тооцоо судалгааны ажил

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын захиалгаар Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрч олон жил орхигдсон талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн тооцоо судалгааны ажил /ЭҮТӨҮГ/202102121/ гэрээт ажлын хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын нөхөн сэргээх Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших 2000 га талбайд хээрийн судалгааг 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. Хээрийн судалгаагаар: Байгаль орчны…

Дэлгэрэнгүй

БОҮ-НИЙ ҮНДСЭН ЗӨВЛӨЛӨӨР АЖЛАА БАТЛУУЛАВ

2022 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний үндсэн зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт “Тэлмэн ресурс” ХХК-ийн төлөвлөж буй “Гурвантэс XXXV” талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын ажил гүйцэтгэх төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа. “Тэлмэн ресурс” ХХК нь Ашигт Малтмал, Газрын Тосын Газартай 2019 оны 1 сарын…

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

2021 онд манай байгууллага “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэн ажлаа дүгнүүллээ. Тус ажлаар: Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах Уст цэгийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах Зэрлэг амьтны мониторинг судалгааны багц ажлуудыг гүйцэтгэв. Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд: Бэлчээрийн өөрчлөлтийг хянах 9 мониторингийн цэгийг газрын рельфийн ялгарлаар нь байгуулж,…

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын явц

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн захиалгаар Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэрээт ажлын хүрээнд манай баг бүрэлдэхүүн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, зэрлэг амьтны мониторинг хийх, биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, уст цэгийн хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулах, ойн зурвас байгуулах , услалтын систем суурилуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх ажлын явцаас…    

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын эхний судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн захиалгаар Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах гэрээт ажлын хүрээнд манай баг бүрэлдэхүүн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт эхний судалгааг 2021 оны 04 сарын 09-16-ны өдрүүдэд, уст цэг гаргах талбайн геофизикийн судалгаа, ойн зурвасын болон бэлчээрийн туршилтын талбайн хашаа барих, мод тарих ажлуудыг 2021 оны 05 сарын 10-аас 06 сарын 02-ны өдрүүдэд гүйцэтгэлээ.    

Дэлгэрэнгүй

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОВ

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбооноос мэргэжлийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чанартай гүйцэтгэж 2018 онд хамт олноо хошуучлан үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлэн тус холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр манай байгууллагыг 2018 ОНЫ ШИЛДЭГ КОМПАНИ-аар шалгарууллаа.

Дэлгэрэнгүй

“УУЛ УУРХАЙ БА БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ СЕМИНАР

Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Сайдын “Аргачлал батлах тухай” 2014 оны А-117 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалд нөлөөллийн шинжилгээ хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өглөө.

Дэлгэрэнгүй

БОҮ-ний дэд зөвлөлөөр ажлаа батлуулав

2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Байгаль орчны үнэлгээний дэд зөвлөлийн … тоот хурлаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт “Урчуул отог” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй “Гаалийн хяналтын талбай” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэн баталгаажууллаа.

Дэлгэрэнгүй